Ampe kìm Amprobe ACDC-400

  • True RMS đo dòng nhiễu
  • Đo AC/DC 600V / 400A
  • Đo điện trở
  • Kiểm tra liên tục
  • Giữ dữ liệu