Ampe kìm đo dòng AC Fluke 353 (1400A)

Model

Fluke 353

AMPE KÌM AC/DC HIỆU DỤNG THỰC, 2000A, CHỈ DÀNH CHO AMPS