Ampe kìm do dòng rò Lutron DL-6054

  • AC 200 mA x 0,1 mA, AC 20 A x 0,01 A, AC 200A x 0,1 A.
  • Đo rò rỉ mA chính xác cao.
  • Kích thước: 180 x 47 x 35 mm.