Ampe kìm Hioki 3285

  • 2000A, khẩu độ kẹp: hàm kìm 55 mm.
  • Giữ giá trị đỉnh.
  • Giá trị RMS của dạng sóng được điều chỉnh toàn sóng
  • Phân tích dạng sóng và sóng hài