Ampe kìm phân tích công suất PCE-GPA 50

  • Đo điện áp 10V … 600V AC RMS
  • Đo hiện tại 5 … 2000 A RMS AC
  • Mở kẹp dòng 50 mm