Ampe Kìm True RMS Tenmars TM-27E

Hiển thị số và analog bargraph.

– Đo giá trị hiệu dụng.

– So sánh dạng sóng.

– Tự động chuyển tầm