Bộ hiệu chuẩn nhiệt độ dòng Ametek PTC

  • Đồng nhất nhiệt độ cao
  • Cảm biến tham chiếu thông minh
  • Giao tiếp USB