Bộ kit kiểm tra cáp Extech CT40

  • Số lần hiển thị: 2.000 lần
  • Độ chính xác cơ bản: 1,0%
  • Điện áp DC / AC: 0,1 mV đến 600 VDC; 1 mV đến 600 VAC
  • Đo dòng DC / AC : 0,1 µA đến 200 mA