Bộ máy đo khí thải Testo 310 và máy in

  • O2, CO (tiêu chuẩn bộ lọc w / NOx), CO2
  • Dự thảo và áp lực
  • Nhiệt độ (ống khói và môi trường xung quanh)
  • Hiệu quả đốt và không khí dư thừa