Bộ nguồn lập trình BK Precision 9172B

  • Thông số đầu ra:
    + Dải thấp: 0~35V, 0~3A
    + Dải cao: 0~70V, 0~1.5A