Bộ nguồn lập trình BK Precision 9801

  • Điều chỉnh góc pha
  • PLD tích hợp và mô phỏng mờ
  • Chế độ quét điện áp và tần số