Camera chụp nhiệt Testo 880

Máy ảnh nhiệt testo 880 đã ngừng sản xuất.
Nó đã được thay thế bằng loạt testo 875/881 của các hình ảnh nhiệt.