Camera nhiệt Extech i5

  • Độ phân giải máy dò 80 x 80 pixel
  • Độ nhạy nhiệt 0,1 ° C ở 25 ° C
  • Độ chính xác 2%
  • 32 ° đến 482 ° F