Camera nhiệt Fluke TiX660 Infrared Camera

Các ứng dụng

  • Kiểm tra tiện ích nhiệt
  • Chẩn đoán nhiệt cho các ứng dụng R / D
  • Xử lý sự cố ứng dụng công nghiệp nhiệt
  • Dầu và khí insepction