Cân sấy ẩm Kett FD-800 (Sấy ẩm bằng hồng ngoại)

  • Thang đo: 0-100% ( mẫu ướt, chất rắn ) 0-500% ( mẫu khô )
  • Độ phân giải : 0.01% hay 0.1% hay 1 mg
  • Độ lập lại ( độ lệch chuẩn ):
    • Mẫu có trọng lượng >=5g: 0.05%
    • Mẫu có trọng lượng >=10 g: 0.02%