Đồng hồ đo điện Amprobe 34XR-A

  • Điện áp DC
    • Phạm vi: 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 1000 V
    • Độ chính xác: ± (0,5% rdg + 1 dgt)
  • Điện áp xoay chiều (True RMS)
    • Phạm vi: 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 750 V
    • Độ chính xác: lên tới ± (1,2% rdg + 8 dgts)