Đồng hồ vạn năng Amprobe AM-520 HVAC

  • Đo nhiệt độ, micro ampe
  • Đo AC/DC 600V/10A
  • Ghi Min/Max