Đồng hồ vạn năng Extech EX430A True RMS

  • 11 chức năng, tự nhận thang đo.
  • EX420 trung bình
  • Các phép đo AC True RMS EX430