Đồng hồ vạn năng Extech MG302

  • Nhiệt độ
  • Chu kỳ nhiệm vụ
  • 4-20mA%
  • Kiểm tra diode
  • Kiểm tra liên tục