Đồng Hồ Vạn Năng Hioki DT4224 Chỉ Thị Số

Đo điện áp DC: 600.0 mV tới 600.0 V, 4 thang, sai số tiêu chuẩn: ±0.5 % rdg. ±5 dgt.
Đo điện áp AC: 6.000 V to 600.0 V, 3 thang đo, tần số từ: 40 Hz – 1 kHz
Đo điện trở: Từ 600.0 Ω tới 60.00 MΩ, 6 thang