Đồng hồ vạn năng Metrix MTX204

Hiển thị: Màn hình LCD hiển thị 6000 điểm
Điện áp AC / AC + DC: Từ 0,6 V đến 750 V
Điện áp DC: Từ 0,6 V đến 1000 V