Đồng hồ vạn năng Sanwa CD800a

Độ chính xác tốt nhất 0,7%
■ Đo điện dung
※ Không phù hợp để đo các tụ ngưng có dòng rò lớn.
■ Đo tần số (chỉ có sóng hình sin)