Đồng hồ vạn năng Sanwa CX506a

  • DCV: 120m(4kΩ)/3/12/30/120/300(50kΩ/V)/1000V(15kΩ)
  • ACV: 3/12/30/120/300/750V (8kΩ/V)
  • DCA: 30µ/0.3m/3m/30m/0.3A