Elcometer 480 – Máy đo góc đơn, kép và ba góc

  • Đo độ bóng,% Reflectance hoặc Haze
  • Số liệu thống kê
  • Bài đọc và sự khác biệt với vượt qua / thất bại
  • Đồ thị xu hướng