Máy đo PH / ORP / EC / TDS / Độ mặn Hanna HI2550-01

  • Bù nhiệt độ tự động
  • Tự động đo các phép đo EC và TDS
  • Hai kênh độc lập
  • Bảo hành 1 năm