Nhiệt kế thực phẩm kiểu K Hanna HI935007

  • Kiểm tra CAL
  • Phát hiện pin yếu
  • Màn hình lớn dễ đọc