Quang kế đo Photphat Hanna HI97713

Không có thời gian làm nóng cần thiết trước khi thực hiện một phép đo.
Chế độ hướng dẫn để hướng dẫn từng bước dễ dàng.
Hiển thị kết quả ở nhiều dạng hóa học (như P, PO 4 -3 hoặc P 2 O 5 )

Danh mục: