Khúc xạ kế đo natri clorua Hanna HI96821

  • Thời gian đo 1,5 giây
  • Độ phân giải 0,1 với độ chính xác 0,2%
  • Tự động bù nhiệt độ