Khúc xạ kế Hanna HI96800

  • Phạm vi chỉ số khúc xạ 1.3300-1.5080 với độ chính xác +/- 0,0005
  • Phạm vi Brix 0-85% với độ chính xác +/- 0,2%
  • Hiệu chỉnh một nút đơn giản