Khúc xạ kế Hanna HI96822

  • Cỡ mẫu có thể nhỏ bằng 2 giọt (100 l)
  • Bù nhiệt độ tự động (ATC)
  • Các mẫu tự động bù cho sự thay đổi nhiệt độ