Máy dao động Fluke 190-502/S

Fluke 190-502 / AM / S
Công cụ kiểm tra Fluke 190-502 / S ScopeMeter ®

Color ScopeMeter, 500 MHz, 2 kênh cộng với DMM / Ext.input, kèm theo bộ bao gồm SCC-290