Máy đo bức xạ nhiệt Kimo SL100

  • Giá trị tức thời, trung bình, tối thiểu / tối đa, chức năng giữ
  • Phản ứng phổ từ 400 đến 1100nm
  • Tính toán tiếp xúc năng lượng trong Wh / m2