Máy đo độ ẩm gỗ Wagner MMC205

  • Đo độ ẩm gỗ kiểu pinless
  • Đo độ ẩm gỗ mềm và gỗ cứng
  • Độ sâu của phép đo: 3/4
  • Độ ẩm đo: 5% – 20%