Máy đo độ đục Hanna HI83749-01

  • Cảnh báo pin yếu
  • Cảnh báo lỗi
  • Phạm vi đo 0,00 đến 9,99; 10,0 đến 99,9; 100 đến 1200 NTU
  • Độ chính xác ± 2% số đọc cộng 0,05 NTU