Máy đo gió nhiệt độ Extech AN100

  • Lưu dữ liệu
  • Giữ dữ liệu min, max, avg
  • Thiết lập 8 vùng kích thước
  • Đo nhiệt độ và tốc độ gió