Máy đo khí CO, nhiệt độ KIMO CO110

  • Đo hàm lượng carbon monoxide xung quanh trong không khí
  • Cảm biến CO linh hoạt – gắn vào thiết bị chính bằng cáp
  • Cũng đo nhiệt độ không khí xung quanh