Máy đo khí CO Testo 317-3

  • Báo động bằng hình ảnh và âm thanh cảnh báo nồng độ CO nguy hiểm
  • Báo thức có thể lập trình và nghe được
  • Không yêu cầu zeroing: chức năng tự kiểm tra xác minh phép đo CO chính xác
  • Ngưỡng cảnh báo có thể điều chỉnh