Máy giám sát chất lượng không khí TES-5321

  • Cung cấp cho mọi người môi trường trong nhà an toàn và sức khỏe
  • Di động để theo dõi bất kỳ chất lượng không khí môi trường
  • Nghiên cứu tính hiệu quả của các chiến lược khác nhau để giảm các hạt
  • Điều tra chất lượng không khí