Máy đo nhiệt độ ẩm TES-1365

  • Đọc điểm sương.
  • Đọc nhiệt độ bầu ướt.
  • MAX / MIN với Dấu thời gian.