Máy đo nhiệt độ/độ ẩm Hanna HI93640

  • Thang đo nhiệt độ: 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F
  • Độ phân giải nhiệt độ: 0.1°C / 0.1°F
  • Thang đo độ ẩm: 10.0 to 95.0% RH
  • Độ phân giải độ ẩm: 0.1% RH