Máy đo pH Hanna HI9126 (Đo cả mV với CAL Check ™)

  • Chẩn đoán điện cực CAL CheckTM
  • Hướng dẫn trên màn hình
  • Không thấm nước theo tiêu chuẩn IP67