Máy đo pH/ nhiệt độ trong thịt Hanna HI98163

  • Thang đo pH: -2.0 to 20.0 pH; -2.00 to 20.00 pH; -2.000 to 20.000 pH
  • Độ phân giải pH: 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH
  • Thang đo ORM: ±2000 mV
  • Độ phân giải ORM: 0.1mV
  • Thang đo nhiệt độ: -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F)
  • Độ phân giải nhiệt độ: 0.1°C (0.1°F)