Máy đo và phân tích trở kháng Hioki IM9202

Trở kháng: ± Ze [%]
Pha: ± 0,58 × Ze [°]
Ze = Ae + (Zse / Zx + Yoe × Zx) × 100
Zx: Giá trị trở kháng đo được [Ω]