Máy hiệu chuẩn áp suất điện tử Fluke Calibration E-DWT-H

Độ chính xác và hiệu suất

  • Độ bất định khi đo trong một năm là ± 0,02% số ghi, từ 10% đến 100% với một Q-RPT và từ 1% đến 100% với hai Q-RPT
  • Lượng biến động mômen xoắn thấp cho phép tạo áp suất lên tới 200 MPa (30,000 psi) mà chỉ cần nỗ lực tối thiểu