Máy hiệu chuẩn vòng lặp chính xác Fluke 709H

Fluke 709H Precision Loop Calibrator with HART Communications / Diagnostics

Máy hiệu chuẩn vòng lặp dành cho dòng điện chính xác Fluke 709H với Giao tiếp/Chẩn đoán HART