Máy kiểm tra hệ thống điện Extech CT80

  • Tính toán và hiển thị% Voltage Drop và Line Impedance
  • Các phép đo AC True RMS
  • Các phép đo giảm điện áp khi tải 12A, 15A và 20A
  • Đo điện áp: Đường thẳng, mặt đất đến trung tính và cao điểm