Máy kiểm tra tăng áp Hioki ST4030A

  • Xác định các khuyết tật chưa phát hiện trước đây
  • Phát hiện dạng sóng với độ chính xác cao (lấy mẫu tốc độ cao 200 MHz × độ phân giải 12 bit cao)
  • Xác định các lượt lỗi đơn thông qua định lượng các dạng sóng đáp ứng thành các giá trị LC và RC