Máy phân tích công suất PCE-360

  • Tốc độ lấy mẫu: 1 / giây
  • Độ mở kìm tối đa: 44 mm / 1,73 in
  • Bằng tay: 50 phép đo
  • Bộ ghi dữ liệu: 99 bộ 350.000 phép đo