Máy phân tích công suất PCE-ND30

  • Nguồn: 0,1 … 1,2 A  
  • AC : 0,5 … 6,0 A  
  • Công suất hoạt động: ± 1999.9 MW