Máy phân tích độ rung Huatec HGS911HD

    1. Dễ sử dụng máy phân tích phổ FFT, 400 dòng
    2. Đo tần số gia tốc cao
    3. Kết nối máy tính phân tích dữ liệu
    4. Phần mềm giám sát điều kiện tiêu chuẩn